Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van Oefentherapie Marije de Groot
Deze praktijk verwerkt persoonsgegevens volgens deze verklaring.

Contactgegevens
Naam: Oefentherapie Marije de Groot
Adres: Oostergostraat 42-44, 9001 CL Grou / Gorechtkade 2, 9713 CA Groningen
Website: www.oefentherapiemarijedegroot.nl
Telefoonnummer: 0620535041
e-mail adres: info@oefentherapiemarijedegroot.nl

Persoonsgegevens
Oefentherapie Marije de Groot verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Dit zijn de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Speciale persoonsgegevens
Oefentherapie Marije de Groot verwerkt naast persoonsgegevens ook speciale persoonsgegevens, namelijk
– BSN nummer
– zorgverzekeringsnummer
– huisarts
– gegevens m.b.t. u gezondheid/klacht

Met als doel
Oefentherapie Marije de Groot noteert deze gegevens om:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Een optimaal behandeltraject te kunnen verzorgen.
– Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn om behandelingen te kunnen declareren richting zorgverzekeraar of aan u persoonlijk.
– Vanwege het zenden van gegevens naar derden, na een getekende toestemming van jou.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oefentherapie Marije de Groot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker ) tussen zit.

Oefentherapie Marije de Groot maakt gebruik van de volgende programma’s:
– Intramed Online / Winmens; Verwerking en bijhouden van patiëntgegevens en dossiervorming.
Deze gegevens staan op externe server.
-Andere programma’s, die gebruikt worden in de praktijk waar Oefentherapie Marije de Groot werkzaam is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oefentherapie Marije de Groot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
– Dossiers en de hierbij behorende (speciale) persoonsgegevens: Maximaal 15 jaar volgens de wettelijke regelgeving.
– Correspondentie, bijv. via de mail: Maximaal 4 weken. Wanneer er in deze correspondentie informatie staat, die van belang is voor het behandeltraject, zal deze in het dossier worden toegevoegd, en geld de hierboven genoemde bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oefentherapie Marije de Groot zal altijd met respect omgaan met u en door u aan ons versterkte gegevens.
Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Indien van toepassing, zal een beperkt aantal personen toegang hebben tot u gegevens, die in ons registratie bestand zijn opgenomen, zoals een collega, ook werkzaam in dezelfde praktijk, of stagiaire. Hierbij geld een geheimhoudingsplicht van zowel de werknemers/collega als de eventuele stagiaires.

Oefentherapie Marije de Groot deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Marije de Groot zal verantwoordelijk blijven voor het verwerken van deze gegevens.
– Qualiview; Ontvangen, versturen en verwerken van cliëntgegevens t.b.v. klanttevredenheidsonderzoek. Verplichting vanuit zorgverzekeraars;
– NIVEL; Ontvangen en verwerken van geanonimiseerde cliëntgegevens t.b.v. deelname wetenschappelijk onderzoek praktijk
– Siilo app; Veilig communiceren met andere zorgverleners
-Andere programma’s die gebruikt worden in de praktijk waar Oefentherapie Marije de Groot werkzaam is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Marije de Groot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapiemarijedegroot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapie Marije de Groot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oefentherapie Marije de Groot neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oefentherapiemarijedegroot.nl

Website
Oefentherapie Marije de Groot heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@oefentherapiemarijedegroot.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.
Oefentherapie Marije de Groot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.